Hedefler Tablosu

Amaç 1: Eğitim-Öğretimi Güçlendirmek

Hedef 1. Öğrenci motivasyonunun ve başarı düzeyinin geliştirilmesi

Hedef 2. Öğretim elemanlarının yetkinliklerinin her yıl artırılması

Hedef 3. Eğitim - Öğretimi destekleyen materyallerin (model vb.), sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılması

Hedef 4. Hayat boyu öğrenme ilkesi kapsamında uzaktan ve sürekli eğitim faaliyetlerinin artırılması

Hedef 5: Sağlık Bilimleri Enstitüsünün, eğitim öğretimin kalitesi açısından rakipleriyle rekabet eder bir düzeyde tutulması

Hedef 6: Enstitüdeki eğitim-öğretimin, sürekli gelişen dijital teknoloji ile uyum içerisinde sürdürülmesi

Hedef 7: Sağlık Bilimleri Enstitüsünün akademik nitelik ve eğitim öğretim kalitesi açısından devlet üniversiteleri arasında bilinir noktaya getirilmesi

Amaç 2: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Hedef 1: Enstitümüzde faaliyetlerin daha etkili ve verimli olmasını sağlayacak yönetim araçlarının oluşturulması

Hedef 2: Organizasyon işleyişinin, insan kaynağının ve kurum kültürünün geliştirilmesi

Hedef 3: Fiziki yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

Hedef 4: Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sektörel yönelimlerine yardımcı olunması ve izlenmesi

Amaç 3: Uluslararasılaşmayı Geliştirmek

Hedef 1: Öğrenci ve personelin uluslararası deneyiminin yükseltilmesi

Hedef 2: Çok kültürlü ve uluslararası Enstitü ortamının oluşturulması

Hedef 3: Eğitim-Öğretimin uluslararası niteliğinin artırılması

Amaç 4: Üniversite ile Paydaşları Arasındaki İş Birliğini Güçlendirmek

Hedef 1: İş birliği kültürünün sağlanması için üniversite, özel sektör, kamu kurumları ile iş birliği yapılması