Strateji ve Hedefler

POLİTİKA, STRATEJİ ve HEDEFLER

 1. Eğitim-Öğretim

        a. Politika

 • Evrensel bilim anlayışı odaklı eğitim-öğretim hizmetleri sunmak
 • Eğitim-Öğretimi ulusal ve uluslararası gelişmeler ve beklentiler temellinde paydaşlarımızla birlikte geliştirmek
 • Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tasarımına iç ve dış paydaşların katılımını sağlamak
 • Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin gelişimi için ulusal ve uluslararası işbirliklerinden yararlanmak
 • Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında öğrencilerin entelektüel, profesyonel ve sosyal gelişimlerini sağlamak
 • 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip bireyler yetiştirmek
 • Özel ve Kamu sektörüne ilişkin yaşanan sorunlara yaratıcı çözümler sunabilen bireyler yetiştirmek
 • Politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, ekolojik ve hukuki sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik girişken ve yaratıcı bireyler yetiştirmek

        b. Strateji

        Hem iç paydaşlarımızın hem de dış paydaşlarımızın yanı sıra, bütün bireylerin yaşam boyu öğrenmesine katkıda bulunabilmektir.

        c. Hedefler

 • Program müfredatlarını bilimsel gelişmeleri uyumlu hale getirmek
 • İç ve Dış paydaşların sürece katılımını artırmak
 • Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek
 • Yetkinliği olan bireyler yetiştirmek                      

     2. Araştırma-Geliştirme

       a. Politika

 • Yerel ve ulusal düzeyde ekonomik ve teknolojik katkı sağlamak,
 • Sorunlara ve gelecek ihtiyaçlarına uygun olarak bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalarla üniversite tanınırlığını artırmak,
 • ÇAKÜ Teknokent ve Teknolojik Transfer Ofisi aracılığıyla öncelikli alanlarda faaliyet gösteren firmalara imkân sağlamak ve birlikte araştırmalar yapmak.

       b. Strateji

       Bilimsel bakış açısıyla sağlık alanda öncelikle hem yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan bilgi üretmek ve paylaşmaktır.

       c. Hedefler

 • Nitelik araştırma yapan bir üniversite olmak
 • Özgün araştırmalar yaparak küresel etki yaratmak
 • Ticarileştirilebilen teknolojiler üretmek
 • Devlet ya da özel kuruluşların uygulamalarına yön gösterecek raporlar hazırlamak
 • Ulusal ve Uluslararası proje sayısını artırmak
 • Tüm araştırmacıların kurumun araştırma altyapısını kullanmasını sağlamak

     3. Toplumsal Katkı

       a. Politika

       Yerel, ulusal ve uluslararası gelişimi sağlamak amacıyla politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlarda bilimsel araştırma temelli olarak topluma hizmet etmektir.

      b. Strateji

      Toplumun her katmanının mevcut sorunlarına çözüm üretmektir.

      c. Hedefler

 • Yerel, ulusal ve uluslararası bağlamda toplumun ihtiyaçlarına uygun eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Politik, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik kapsamda bilimsel araştırma ve danışmanlık yapmak,
 • Sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi sağlayacak bilimsel çalışmalar yapmak ve üniversite-toplum bütünlüğünü sağlamak,
 • Mevcut toplumsal sorunlara ilgili kurumlarla işbirliği yaparak çözüm önerilerinde bulunmak ve araştırmalar yapmak.

    4. Yönetim

      a. Politika

 • Etik, şeffaf ve hesap verebilir yönetim yaklaşımı temelli olarak süreçleri yönetmek
 • Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak süreçleri gözden geçirmek
 • İdari ve akademik süreçleri dijital sistemler aracılığıyla yönetmek
 • İç paydaş ve dış paydaş odaklı yönetim yaklaşımını yaygınlaştırmak

    5. Uluslararasılaşma

       a. Politika

 • Enstitünün tanınırlığını artırmak
 • Uluslararası düzeyde işbirliği ve ortaklıklar geliştirmek
 • Nitelikli Uluslararası öğrenciler yetiştirmek
 • Uluslararası öğrenci sayısını artırmak